کلمه کلیدی خود را وارد کنید

دیدگاه ما و ماموریت ما

دیدگاه ما

جهانی عاری از ستم و خشونت برای همه زنان و کودکان.


ماموریت ما

خانه امن سندگیت منطقه یورک، یک نهاد فمنیستی است که با ارائه خانه امن، در دسترس گذاشتن منابع، اطلاعات و حمایت گری در جهت توانمندسازی زنان و کودکان برای از بین بردن خشونت و آزار در زندگی آنها کار می کند.


ارزش ها و أصول راهنما