کلمه کلیدی خود را وارد کنید

راه های دیگر کمک رسانی

روش های متفاوت برای همیاری شما

راه های بسیاری برای حمایت ماوجود دارد و ما از شما همواره برای حمایت تان از خانه امن سندگیت منطقه یورک سپاسگذاریم. برخی از این راه ها عبارتند از:

سهام هدیه کنید

اقلام ضروری هدیه کنید

کار داوطلبانه