کلمه کلیدی خود را وارد کنید

هم اکنون اهدا کنید

حمایت مالی از یک زن یا کودک که هم اکنون در شرایط بحرانی هستند

از حمایت شما در این وضعیت بی سابقه بحرانی ب (پاندمی سپاسگزاریم. می دانیم که شرایط کنونی قرنطینه و انزوا می تواند برای بسیاری از زنان و کودکانی که در معرض خشونت هستند، مهلک باشد. فقط در هفته گذشته شاهد افزایش 25 درصدی خشونت های خانگی بوده ایم.

هدیه شما امروز برای زنان فراری از خشونت امید و خانه امن به ارمغان می آورد- اغلب آنها چیزی غیر از لباس تن شان با خود ندارند. برای اینکه کمک مالی خود را به صورت آنلاین انجام دهید ، لطفاً از فرم قابل اعتماد زیر استفاده کنید.