Enter your keyword

هم اکنون اهدا کنید

حمایت مالی از یک زن یا کودک که هم اکنون در شرایط بحرانی هستند

از حمایت شما در این وضعیت بی سابقه بحرانی ب (پاندمی سپاسگزاریم. می دانیم که شرایط کنونی قرنطینه و انزوا می تواند برای بسیاری از زنان و کودکانی که در معرض خشونت هستند، مهلک باشد. فقط در هفته گذشته شاهد افزایش 25 درصدی خشونت های خانگی بوده ایم.

هدیه شما امروز برای زنان فراری از خشونت امید و خانه امن به ارمغان می آورد- اغلب آنها چیزی غیر از لباس تن شان با خود ندارند. برای اینکه کمک مالی خود را به صورت آنلاین انجام دهید ، لطفاً از فرم قابل اعتماد زیر استفاده کنید.

Domestic assaults in York Region have surged 25%.

Our women and children need you more than ever.

Please donate  today.  Thank you.

 

Skip to content