کلمه کلیدی خود را وارد کنید

ارزش ها و أصول راهنما

ارزش ها و أصول راهنما

ارزش ها و أصول راهنمای ذیل، نحوه تعامل خانه امن زنان سندگیت در منطقه یورک را به عنوان یک نهاد فمنیستی که متعهد به کار در چارچوب نفی ظلم و بی عدالتی است را با همه افراد و گروه های ذینفع بیان می کند.

ارزش: برابری جنسیتی
اصل شماره ۱: از تمام افرادی که خود را زن معرفی می کنند حمایت و پشتیبانی می کند.

 • همه افراد حق دارند جنسیت خود را خودشان شناسایی کنند.
 • هویت جنسیتی و خودشناسی جنسیتی امری است که همواره در حال تغییر و تکامل است.
 • به چالش کشیدن ستم و نابرابری بر مبنای هویت جنسیتی و بیان آن.
 • آموزش مداوم أساس و پایه برابری جنسیتی است.


ارزش: حق باروری
اصل شماره ۲: از حق انتخاب باروری زنان حمایت می کند.

 • زنان صاحب اختیار بدن خود هستند.
 • اطمینان حاصل کردن از اینکه شیوه بیان ما و رفتار ما منعکس کننده احترام مان به حق انتخاب باروری زنان است.
 • استفاده ازهمه منابع امتیاز و قدرت برای حمایت از انتخاب زنان.

ارزش: حق انتخاب
اصل شماره ۳: هر زنی بهترین شخص برای تعیین اهداف. خود است.

 • تایید و به رسمیت شناختن همه نقاط قوت و داشته های یک زن و تجربه های زندگی اش.
 • به رسمیت شناختن تصمیمات زنان و احترام به استقلال آنان.
 • زنان باید به عنوان بهترین متخصص برای زندگی خود شناخته شوند.
 • پذیرفتن و احترام گذاشتن به زنان در رابطه با زمان بندی تصمیم گیری های شان.

ارزش: روش و رویکرد زن محور
اصل شماره ۴: واکنش هر زن در مقابل خشونت و فشار منحصر به فرد است.

 • پذیرش و احترام به اینکه هر زنی به شیوه منحصر به فرد خود به خشونت واکنش نشان داده یا با آن کنار می آید.
 • به چالش کشیدن دائمی خود، دیگران و سایر نهادهای خدمات اجتماعی، آنگاه که متوجه می شویم استراتژی های یک زن برای کنار آمدن یا مقابله با خشونت به قضاوت کشیده شده است.
 • حمایت از زنان برای درک ستم در چارچوب تجربه زندگی خودشان.
 • ایجاد یک محیط کاملا امن و بدون قضاوت در چارچوب کار با روش های کاهش دهنده آسیب.


ارزش: کار با احترام به أصول غیرقضاوت مندانه
اصل شماره ۵: باور به اینکه هر زن قدرت ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود را دارد.

 • هیچگاه او را امروز با گذشته اش قضاوت نکنید.
 • همکاری مشترک با زنان برای حمایت از او در جهت شناسایی آنچه می خواهد در. زندگی خود تغییر دهد.
 • کاوش برای ارائه و تشویق روش های سالم و واقع بینانه به زنان برای پیگیری اهداف شان برای تغییر.
 • کنار گذاشتن هر نوع تعصب شخصی و غیرشخصی.


ارزش: توانمندسازی
اصل شماره ۶: درک تفاوت های بین توانمندسازی و توانا کردن

 • از هرگونه رفتار یا تصمیم قضاوتمندانه بر مبنای آنچه خودمان تصور می کنیم برای یک زن و فرزندانش “بهترین” است خودداری شود.
 • کار کردن برای زنان با همراهی خود زنان باشد.
 • هر تعامل و امکان کار با زنان را فرصتی برای ارتقا توانمندسازی باید مغتنم شمرد.
 • پذیرش مسئولیت های فردی و سازمانی از طریق راه هایی که باعث ایجاد و یا تقویت وابستگی نمی شوند.


ارزش: نظریه میان برشی (تقاطع هویت}
اصل شماره ۷: فهم میان برشی (تقاطعی) بودن ستم ها و بی عدالتی هایی که تجربیات شخصی هر زن از خشونت را شکل می دهند.

 • داشتن حساسیت و آگاهی از این موضوعات برای کار با زنان و کودکان.
 • همیشه چالش های سازنده و اصولی که همکاران مان و یا زنانی که از خدمات سندگیت استفاده می کنند برای ما جهت فراگیری بیشتر در مورد انواع تجربه ظلم و یا چگونگی عملکرد جایگاه برتر داشتن، به ارمغان می آورند را پذیرا باشیم.
 • همواره تجربیات منحصربه فرد زنان در مورد تجربه ستم تایید را تایید کنیم.
 • همواره پذیرای یادگیری دائمی آموزه های فمنیستی و ضد ظلم بودن.


ارزش: فراگیری
اصل شماره ۸: از واژه های توانمندسازانه، فراگیر و محترمانه استفاده شود.

 • ابتکار عمل داشتن برای اینکه خودمان را به طور مدام آموزش دهیم جهت بالا بردن سطح آگاهی در مورد استفاده از روش های فراگیر.
 • برای به کار بردن کلمات جهت توصیف موقعیت های زندگی، تجربیات، اعضای بدن و غیره، هدایت را به دست زنانی که به آنها خدمات ارائه می دهید بسپارید (از همان کلمات استفاده کنید).
 • از کلی گویی و یا جمله های باز خودداری کنید.


ارزش: محیط امن
اصل شماره ۹: در ایجاد و حفظ محیطی پذیرا، تایید کننده، قابل دسترس و گرم تلاش کنید.

 • با درنظر گرفتن نظرات زنان، محیط (فضا) خود را اصلاح کنیم.


ارزش: تغییر سیستم
اصل شماره ۱۰: مسئولیت عدم تعادل قدرت که ناشی از امتیازات شخصی و شغلی است در هنگام تعامل با کاربران خدمات را تایید و قبول کنید.

 • به رسمیت شناختن این واقعیت که سیستم های نابرابر موجود، همواره ظلم و نابرابری را در زندگی زنان تولید و بازتولید می کنند.
 • از قدرت و امتیازات برای یاری رساندن برای دسترسی به برابری برای زنان استفاده کنید.